Scéim Teanga 2021 Comhairliúchán Pobail – Iarratas ar Aighneachtaí / Public Consultation – Request for Submissions

March 24, 2021

Scéim Teanga 2021

Comhairliúchán Pobail – Iarratas ar Aighneachtaí

Tá Bord Oideachais agus Oiliúna Chill Dara agus Chill Mhantáin ag ullmhú Scéim Teanga Gaeilge de réir Roinn 11 d’Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003. Tá sé i gceist go leanfaidh an Scéim seo ar feadh trí bliana ó mhí Bealtaine 2021.

Is é an príomhchuspóir atá ag Acht na dTeangacha Oifigiúla ná a chinntiú go bhfuil fáil níos fearr ag an bpobal ar sheirbhísí trí Ghaeilge, agus go mbeidh na seirbhísí seo ar chaighdeán níos airde ná mar atá faoi láthair. Táthar ag súil go gcuirfidh an Scéim nua creat níos láidre ar fáil don eagraíocht, ina gcuirfimid feabhas ar an gcumas atá againn seirbhísí trí Ghaeilge a sholáthar don phobal.

Ba mhaith linn anois cuireadh a thabhairt do na páirtithe leasmhara go léir aighneachtaí a chur ar fáil i leith ullmhú na Scéime Nua. Ba chóir aighneachtaí scríofa, i bhfoirm leictreonach más féidir, a chur faoin spriocdháta, an Aoine 9 Aibreán 2021, chuig:

Rphost: gaeilge@kwetb.ie (bain úsáid as “Comhairliúchán don Scéim Teanga 2021” mar theideal)

Nó sa phost chuig:

Emer Roy
Ceannasaí ar Sheirbhísí Corporáideacha
BOO Chill Dara agus Chill Mhantáin
Leibhéal 5, Áras Chill Dara,
Páirc Devoy,
An Nás,
Co. Chill Dara, W91X77F

Is féidir gach aighneacht agus tuairim a chuirtear faoi bhráid BOO Chill Dara agus Chill Mhantáin, maidir leis an gcuspóir seo, a chur ar fáil faoin Acht um Shaoráil Faisnéise 2014. Tá aighneachtaí faoi réir chomh maith ag an reachtaíocht a bhaineann le Cosaint Sonraí.

Níor chóir eolas pearsanta, eolas rúnda, nó eolas atá íogair ó thaobh na tráchtála de a chur i d’aighneacht, agus glacfar leis gur féidir gach eolas atá i d’aighneacht a chur ar fáil faoin Acht um Shaoráil Faisnéise 2014.

Cuirfidh na freagairtí le forbairt bhreise ar Scéim Teanga BOO Chill Dara agus Chill Mhantáin. Tabhair faoi deara, le do thoil, go bhféadfaí aighneachtaí a fhaightear a chur ar fáil ar shuíomh gréasáin BOO Chill Dara agus Chill Mhantáin.

Scéim Teanga 2021
Public Consultation – Request for Submissions

Kildare and Wicklow Education and Training Board is preparing an Irish Language Scheme in accordance with Section 11 of the Official Languages Act 2003. It is proposed that this Scheme will run for three years from May 2021.

The primary objective of the Official Languages Act is to ensure better availability and a higher standard of public services through Irish. It is anticipated that the new Scheme will provide the organisation with a more robust framework in which to improve our abilities in delivering services to the public through Irish.

We now wish to invite representations in relation to the preparation of the new Scheme from all interested parties. Written submissions, preferably in electronic format, should be sent by the deadline of Friday, 9th April 2021 to:

Email: gaeilge@kwetb.ie (using subject “Scéim Teanga Consultation 2021”)

Or by post to:

Emer Roy
Head of Corporate Services
Kildare and Wicklow ETB
Level 5, Áras Chill Dara,
Devoy Park,
Naas,
Co. Kildare, W91X77F

All submissions and comments submitted to Kildare and Wicklow ETB for this purpose are subject to release under the Freedom of Information (FOI) Act 2014. Submissions are also subject to Data Protection legislation.
Personal, confidential or commercially sensitive information should not be included in your submission and it will be presumed that all information contained in your submission is releasable under the Freedom of Information Act 2014.
Responses will inform the further development of Kildare and Wicklow ETB’s Scéim Teanga. Please note that submissions received may be made available on the Kildare and Wicklow ETB website.

Téigh ar ais